Huishoudelijk Reglement.

Huishoudelijk reglement van de Seniorenraad Stede Broec.

Artikel 1. Status Seniorenraad.

De seniorenraad is een stichting. Haar werkgebied is de gemeente Stede Broec. Deze gemeente verstrekt ook subsidie aan de raad. Het reglement komt voort uit artikel 13 van de statuten van de stichting.

Artikel 2. Organisatie van de seniorenraad.

De raad heeft de volgende bestuurlijke organisatie :

  • Dagelijks Bestuur (DB). Dit is het officiële stichtingsbestuur. Zij bestaat uit 5 leden.
  • Algemeen Bestuur (AB). Dit is het DB + 6 toegevoegde leden. Er zijn dus maximaal 11 leden.
  • Algemeen Bestuur + (AB+). Dit is het AB plus genodigden (Vb. vertegenwoordigers van de ouderenbonden).

Het DB blijft gezien haar officiële status eindverantwoordelijk voor alle activiteiten die vallen onder de seniorenraad. Dit geldt met name voor de financiën.
Het DB maakt de agenda’s voor de AB en de AB+ vergaderingen. Zij nodigt ook de + deelnemers aan de AB+ vergadering uit. Het DB stelt de jaarstukken op voor de jaarvergadering.

Het AB is de organisatorische kern van de raad. Hier worden de activiteiten geaccordeerd en de taken verdeeld. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. De voorzitter heeft de bevoegdheid beslissingen voor onbepaalde tijd op te schorten.

Het AB+ heeft geen stemrecht maar een informerend karakter. Tijdens deze vergadering kan de raad met de ouderenbonden en andere betrokkenen afspraken maken over de verschillende activiteiten die de diverse organisaties uitvoeren. Er kan zo nodig coördinatie plaatsvinden.

Elk jaar wordt er aan twee leden van het AB+ gevraagd om de boeken van de penningmeester te controleren. Dit gaat vooraf aan de jaarvergadering

Artikel 3. Aftredingsrooster der bestuursleden.

De leden van het DB hebben een zittingsduur van 3 jaar. De secretaris houdt een rooster van aftreden bij. Het aftredingsschema in drie jaar is 2 – 2 – 1. Dit aftreden gebeurt op de jaarvergadering. Men kan zich herkiesbaar stellen.

Artikel 4. Specifieke taken van het DB.

De voorzitter leidt de vergaderingen van DB, AB en AB+. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de vicevoorzitter deze taak over. Zo nodig kunnen ook de andere DB-leden deze taak op zich nemen. De secretaris verstuurt de agenda’s voor de vergaderingen van de drie geledingen en maakt de notulen. Hij/zij behandelt de post en is verantwoordelijk voor het archief.

Artikel 5. Vacatures.

Wanneer in het DB en/of het AB een vacature ontstaat zoekt het AB naar een geschikte kandidaat om de vacature te vervullen. In het AB dient overeenstemming te zijn over de te benoemen kandidaat. De benoeming geschiedt in een AB-vergadering.

Top